Terms & Conditions

Általános Szerződési Feltételek

 General terms and conditions of sales

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a COLORICA Kft. cég​ (székhely: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 165. 1.a.)​, adószám: 24134253-2-43​), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház  használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező  érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag  elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),  magatartási kódexre nem utal.

The General Terms of Service ("G&S") include the company COLORICA Kft. (headquarters: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 165. 1.a.)​, tax number: 24134253-2-43​), as service provider ("Service Provider ") general terms and conditions for the use of the web store operated by. Please use our services only if you agree with all its points and consider them binding for you. This document will not be filed, it will only be concluded in electronic form (it is not considered a written contract), it does not refer to a code of conduct.

Szolgáltató adatai

Service provider details

A szolgáltató neve: COLORICA Kft.

A szolgáltató székhelye: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 165. 1.a.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, 

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: byden.foglalt@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 01 09 992049

Adószáma: 24134253-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Dél-Pesti Cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: www.nethely.hu

Name of the service provider: COLORICA Kft. The registered office of the service provider is: 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 165. 1.a. The service provider's contact information, for contact with users, his regularly used email address: byden.foglalt@gmail.com Company registration number: 01 09 992049 Tax number: 24134253-2-43 Name of registering authority (company court): Dél-Pest Cégbíróság Language of the contract: Hungarian Details of the storage service provider: www.nethely.hu 

Alapvető rendelkezések

Basic provisions

1.1.  ​A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat 

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok 

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

1.1. ​For issues not regulated in these Regulations, as well as these Regulations its interpretation is governed by Hungarian law, with particular regard to the Civil Code Act V of 2013 ("Act") and electronic commercial services, as well as some issues of services related to the information society CVIII of 2001 the relevant provisions of the law. The relevant legislation mandatory provisions apply to the parties without special stipulations. 

1.2. Hatályos 2023. május 29.-től módosításig.

 1.2. Valid from May 29, 2023 until amended.

1.3. A webshop szerzői jogi mű, az szerzői jogi védelmet élvez.

 1.3. The webshop is a copyrighted work and is protected by copyright.

Adatkezelési szabályok

Data management rules

1.5.  Az adatvédelmi tájékoztató (GDPR) a webshop felületén elérhető.

1.5. The data protection information (GDPR) is available on the webshop interface.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Range of products and services available for purchase

1.6.  A megjelenített termékek csak online megvásárolhatók. A termékek árai tartlamazzák az áfát. A megjelenített termékek letölthető tartalmak, ezért az árak nem tartalmaznak sem házhozszállítási, sem csomagolási díjat.

1.6. The displayed products can only be purchased online. The prices of the products include VAT. The displayed products are downloadable content, so the prices do not include home delivery or packaging fees.

1.7.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a 

termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a 

valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.7. In the webshop, the Service Provider displays the name and description of the product in detail, a displays photos of products. The images displayed on the product data sheet may differ from the from the real thing, in some cases they are included as illustrations.

1.8.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.8. If a discount price is introduced, the Service Provider will inform you in full Users about the duration of the promotion.
 

Rendelés menete

Order process

1.9.  Rendeléshez kosárba helyezi vevő a termékeket kosárba helyezés gomb megnyomásával egy termék adatlapján belül. Amennyiben a vásárlást realizálni szeretné regisztrálnia szükséges, vagy korábbi regisztrációja belépési adatainak felhasználásával be kell lépnie saját felületére. Regisztrációkor megadja elérhetőségi adatait. Ezután kiválasztja a fizetési módot, ami előreutalást jelent: paypal vagy banki átutalás. Az összeg bankszámlára beérkezésekor Szolgáltató komplettírozza Vevő megrendelését a webshop háttérrendszerében, aminek következtében a korábban kiválasztott és megrendelt letölthető dokumentum vagy annak hivatkozása megjelenik Vevő saját webshop-felületén, letölthető link formájában. A link ezt követően 72 órán át elérhető marad Vevő számára. Amennyiben Vevő ez alatt a 72 óra (3 nap) alatt nem töltötte le a megvásárolt terméket és erről jelzést küld Szolgáltatónak, akkor Szolgáltató köteles még egyszer legalább 72 óra (3 nap) időtartamra újranyitni a letöltési lehetőséget Vevő részére, egyeztetett kezdési időponttal. Ha ez alatt az idő alatt sem sikerült Vevőnek letöltenie, akkor még egyszer újabb egyeztetett időpontban 24 óra időtartamra Szolgáltató kötelezettséget vállal letöltési időtartam biztosítására. Amennyiben Vevő ekkor sem töltötte le a megvásárolt tartalmat, úgy Szolgáltató az ügyletet lezártnak tekinti. Kivéve, ha ezt megelőzően Vevő elállási szándékát jelezte Szolgáltatónak (ld. lejjebb).

1.9. To place an order, the customer places the products in the cart by pressing the add to cart button within a product's data sheet. If you want to make a purchase, you need to register or log in to your own interface using the login data of your previous registration. You provide your contact information when registering. Then you select the payment method, which means advance payment: paypal or bank transfer. When the amount is received in the bank account, the Service Provider completes the Customer's order in the backend system of the webshop, as a result of which the previously selected and ordered downloadable document or its reference appears on the Customer's own webshop interface in the form of a downloadable link. The link will then remain available to the Customer for 72 hours. If the Customer has not downloaded the purchased product during this 72 hours (3 days) and sends a signal to the Service Provider about this, the Service Provider is obliged to reopen the download option for the Customer once again for a period of at least 72 hours (3 days), with an agreed start time. If the Customer did not manage to download it during this time, the Service Provider undertakes to provide download time once again for a period of 24 hours at another agreed time. If the Customer has not downloaded the purchased content even then, the Service Provider considers the transaction closed. Unless the Customer previously indicated his intention to cancel to the Service Provider (see below).

1.10.  Amennyiben Vevő téved, vagy hibásan állítja össze kosara tartalmát a webáruház felépítése lehetőséget ad a tévedés kijavítására, így törölheti a tévesen kiválasztott termék tartalmát bármikor a megrendelés elküldése előtt. Mielőtt a rendelés gombot megnyomja összegzésre kerül a kosár tartalma, annak tételes felsorolásával, árainak részletezésével és összegzésével, amit megrendelni szándékozik a megrendelés gomb megnyomásával.

1.10. If the Customer makes a mistake or compiles the contents of his basket incorrectly, the structure of the online store allows him to correct the mistake, so he can delete the contents of the wrongly selected product at any time before sending the order. Before you press the order button, the contents of the basket are summarized, listing them item by item, detailing their prices and summarizing what you intend to order by pressing the order button.

1.11.  Vevő paypal vagy banki átutalás fizetési lehetőségek közül választhat. Szállítási mód választási lehetőség nincs, mert a megvásárolt tartalom letölthető tartalom.

1.11. The buyer can choose between paypal or bank transfer payment options. There is no choice of delivery method, because the purchased content is downloadable content.

1.12.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének

megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. 

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48

órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati 

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása 

akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor

az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben 

megállapodtak.

1.12. The provider's online store is obliged to fulfill the user's order to confirm its arrival to the user electronically without delay. If this confirmation is from sending the user's order within the expected deadline depending on the nature of the service, but no later than 48 does not arrive at the user within an hour, the user is exempt from the offer from obligation or contractual obligation. order and its confirmation shall be deemed to have arrived at the service provider or the user when becomes accessible to him. The parties may deviate from the above rules if they agreed.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

Processing and fulfillment of orders

1.13. A megrendelések feldolgozása a beérkezést követő 24 órán belül megtörténik.

1.13. Orders are processed within 24 hours of receipt.

1.14.  Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, 

felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől 

számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.14. General deadline, within 1 working day from confirmation. If Service Provider and User have not agreed on the date of performance, Service Provider at the time or within the time specified in the User's notice, in the absence of a notice, at the latest from the arrival of the order to the Service Provider is obliged to perform according to the contract within thirty days.

1.15.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a 

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót 

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, 

de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése

Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.15. If the Service Provider does not fulfill its contractual obligations because a the product specified in the contract is not available, the User is obliged to do so to inform immediately, as well as the amount paid by the User without delay, but to be refunded within thirty days at the latest. Fulfilling this obligation It does not exempt the service provider from other consequences of breach of contract.

Elállás joga

Right of withdrawal

1.16.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt 

termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, 

visszaküldheti a megrendelt terméket, de ez a 14 napos elállási idő nem vonatkozik például a az online digitális tartalmakra, ha már megkezdte a letöltést vagy az adatátvitelt (streaming), és elfogadta, hogy a letöltés, illetve adatátvitel megkezdésekor elveszti elállási jogát.

1.16. On the detailed rules of contracts between the consumer and the business 45/2014. (II.26.) Pursuant to the regulations of the Government Decree, the User is the customer you can withdraw from the contract without reason within 14 days of receiving the product, you can return the ordered product, but this 14-day cancellation period does not apply, for example, to online digital content if you have already started downloading or data transfer (streaming) and have accepted that you will lose your right to cancel when you start downloading or data transfer.

1.17.  Vevő elállási jogát gyakorolhatja a digitális tartalom letöltésének megkezdése előtt, valamint a tartalom letöltésére biztosított háromszori időtartam lejárta előtt (ld. 1.9 pontban). Szolgáltató fenti esetek teljesülésekor vállalja, hogy legkésőbb 14 napon belül visszautalja a megrendelés ellenértékét Vevőnek. 

1.17. The customer can exercise his right of withdrawal before the start of the download of the digital content, as well as before the end of the three-time period provided for downloading the content (see point 1.9). When the above cases are fulfilled, the Service Provider undertakes to return the consideration of the order to the Buyer within 14 days at the latest.

Garancia, jótállás

Warranty, guarantee

1.18.  Termékeinkre 1 hónap digitális működtethetőségi garanciát vállalunk. A letöltött adatfájl hibája esetén a garancia érvényesíthető. Ekkor a sérült, vagy hibásan működő adatfájlt kijavítjuk és az elvárt működést nyújtó adatfájlra cseréljük. Ehhez kérjük elérhetőségeink valamelyikén tájékoztatni szíveskedjenek a hibáról és annak leírásával segíteni szíveskedjenek a javítási folyamatot.

1.18. We offer a 1-month digital operability guarantee for our products. In the event of an error in the downloaded data file, the warranty can be enforced. Then the damaged or malfunctioning data file is repaired and replaced with a data file that provides the expected functionality. To do this, please inform us about the error on one of our contacts and help with the repair process by describing it.

Panaszkezelés

Complaint handling

1.19.  A webshop Szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés  helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az  adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó  módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás  ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről.

Panaszok fogadása postacímen: H-1237 Budapest Hrivnák Pál u. 165. 1.a.

Panaszok fogadása e-mail címen: den@denmusic.hu

Internetes elérhetőség: www.denmusic.hu

1.19. The webshop Service Provider is obliged to inform the consumer about its registered office, the place of complaint handling - if it is not the same as the place of distribution or sale - and about the method adapted to the particularities of the given activity, commercial form or method, and in order to communicate complaints to the company or the company's customer service your mailing address and - if you also receive complaints in this way - your electronic mailing address or Internet address. Complaints can be received at the postal address: Hrivnák Pál u. H-1237 Budapest. 165. 1.a. Receiving complaints via e-mail: den@denmusic.hu Internet availability: www.denmusic.hu

Vegyes rendelkezések

Miscellaneous Provisions

1.20.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 

(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság  illetékességét.

 1.20. The Service Provider and the User try to settle their disputes amicably. The User and the Service Provider agree on 30 For possible legal disputes that cannot be settled within (thirty) calendar days, the Budapest XX., XXI. and XXIII. jurisdiction of the District Court.

Hungary, Budapest, 2023.  05 ​hó  29 nap

Hungary, Budapest, 2023. 05 months 29 days